How to use Kagi Chart

Kagi Сhart trong giao dịch và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật

Mặc dù biểu đồ Kagi ít được biết đến hơn với các biểu đồ được chấp nhận chung, nhưng chúng tôi lọc ra nhiễu thị trường và giúp các nhà giao dịch hiểu được các biến thể dễ dàng hơn.