biểu đồ giá

Trading Breakouts: Breakouts and How to Best Trade Them

Giao dịch với Breakout: Breakout và cách giao dịch tốt nhất

Đột phá là một sự xuất hiện phổ biến trong biểu đồ giá. Chúng thường được bắt đầu bằng một khoảng thời gian hợp nhất và sau đó là kiểm tra lại cấp độ. Khả năng xảy ra đột phá giả là một rủi ro thường xuyên đi kèm với chúng.

Scroll to Top